Spørgsmål & Svar Barsel

Udskydelse eller forlængelse af barselsorloven

Forlængelse af forældreorloven.

Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med 8 uger. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at forlænge orloven med yderligere 6 uger. I så tilfælde får forældrene samlet set udbetalt den samme sum dagpenge som før. Den bliver bare fordelt over flere uger.

Hvis man venter til slutningen af fuldlønsperioden med at meddele socialforvaltningen, at man ønsker at forlænge dagpengedelen, nedsættes dagpengene i de resterende uger.

Hvis man meddeler sit ønske om forlængelse inden afholdelse af fuldløns-ugerne, reduceres lønnen fra starten med det samme beløb som dagpengenedsættelsen, men summen bliver den samme!

En del af orloven kan udskydes.

Familierne har ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af barselorloven til et senere tidspunkt - dog før barnet fylder ni år. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Udskudt orlov skal varsles 16 uger før afholdelse. Hvis man skifter job, beholder man denne ret overfor den nye arbejdsgiver mht. dagpengene, men ikke mht. de udskudte uger, hvor man normalt får fuld løn!

Der er også mulighed for at aftale med arbejdsgiveren, at man udskyder op til 32 uger af barselorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Hvis man skifter job, beholder man kun retten til disse uger, hvis man indgår en aftale med den nye arbejdsgiver.

Muligt at genoptage arbejdet delvist og forlænge dagpengeperioden        

Man kan iht. § 14, stk. 2 i "Aftale om fravær af familiemæssige årsager"

genoptage lærerarbejdet i barselsorlovsperioden med løn og forlænge barselsorloven. Beskæftigelsesgraden i genoptagelsesperioden skal være under normal arbejdstid. Hvis man genoptager arbejdet i tre uger à 30 timer, så skubber man orloven 90 timer. Lønnen beregnes så ud fra beskæftigelsesgraden 30/37. Der suppleres i dette tilfælde ikke med dagpenge.

Det betyder for eksempel, at man kan arbejde 2 dage om ugen og holde barselsorlov på dagpenge i de 3 dage. Man kan også deltage i et kursus.

Man kan iht. § 14, stk. 1 i "Aftale om fravær af familiemæssige årsager"

genoptage lærerarbejdet i barselsorlovsperioden på følgende betingelser:

a) Hvis beskæftigelsesgraden er under 29½ time pr. uge, så suppleres lønnen for disse timer med dagpenge for den sidste del.

b) Hvis beskæftigelsesgrad er 29½ time pr. uge eller over, så suppleres lønnen for disse timer ikke med dagpenge.

c) Hvis beskæftigelsesgraden er 37 t/uge så får man sædvanlig løn for disse 3 uger.

I alle disse tre tilfælde under § 14.1 forlænges barselsorlovsperioden ikke!

Genoptagelse af arbejdet i barselsorlovsperioden kan kun ske efter aftale med arbejdsgiveren. Det er klogt at sikre sig, at dagpengekontoret er indforstået med, at barselsorlovsperioden skubbes.

Beskæftigelsesministeriet har slået fast, at man også kan forlænge barselsorloven med løse feriedage. Hvis man arbejder 2 dage om ugen, kan man holde fri resten af ugen vha. tre feriedage.

Såvel ferie som deltidsorlov skal aftales med arbejdsgiveren.