Spørgsmål & Svar Barsel

Forhold vedr. ferie

Der kan ikke holdes ferie samtidig med, at der holdes barselsorlov, bortset fra to undtagelser:

  1. hvis den ansatte har genoptaget arbejdet delvist med forlængelse af orloven, eller
  2. hvis den ansatte afholder en aftalt udskudt orlovsperiode.

Bortset fra de to ovenstående undtagelser kan barselsorloven ikke afbrydes for at holde ferie.

Når ferien ikke kan holdes, fordi den ansatte er på barselsorlov, har den ansatte forskellige rettigheder og muligheder, som følge af Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter, § 11.

Udbetaling af ferien

Hovedferie

Hvis hovedferien - 3 ugers sammenhængende ferie - ikke kan holdes inden udløbet af hovedferieperioden – den 30. september – har den ansatte ret til at få de tre ugers ferie udbetalt svarende til den løn, der skulle udbetales under ferien.

Eksempel: En kvindelig ansat afholder efter fødslen 24 ugers barselsorlov med sædvanlig løn og derefter 22 ugers barselsorlov med dagpenge, der afsluttes ultimo december. Hun får hovedferien udbetalt og afvikler derefter 2 ugers restferie med sædvanlig løn, der afsluttes medio januar.

Restferie

Det samme gør sig gældende med restferien, hvis det på grund af barselsorlov ikke er muligt op til ferieårets udløb den 30. april at afholde ferien. Udbetalingen vil så som hovedregel først ske ved ferieårets afslutning, når det er endeligt konstateret, at ferie ikke kan holdes på grund af barsel. Det kan alene ske udbetaling for de feriedage, som der ikke er plads til at afholde. Der er i øvrigt ikke ret til at afholde restferie i en sammenhængende periode.

I særlige tilfælde kan udbetaling dog ske på et tidligere tidspunkt. Det drejer sig om de tilfælde, hvor det kan sandsynliggøres, at feriehindringen vil vare ferieåret ud. Der vil være eksempler herpå i relation til afholdelse af barselsorlov. Det skal dog konkret i hvert enkelt tilfælde dokumenteres og vurderes af den kommunale ansættelsesmyndighed.

Eksempel :En kvindelig ansat afholder efter fødslen 24 ugers barselsorlov med sædvanlig løn og derefter 22 ugers barselsorlov med dagpenge, der afsluttes ultimo april. Hun fremlægger bevis for feriehindringen til sin arbejdsgiver primo juni samtidigt med barselsorlovens begyndelse og får hovedferien og restferien udbetalt med lønanvisning ultimo juni.

Erstatningsferie indenfor ferieåret.

Såfremt det er muligt inden for ferieåret (1. maj – 30. april), kan den ansatte dog vælge at kræve ferien – såvel hoved- som restferie - afholdt på et senere tidspunkt i ferieåret. Hvis den ansatte skulle fortryde og senere hen ønsker hovedferien udbetalt i stedet for at afvikle hovedferien inden ferieårets udløb, kan den ansatte efter anmodning få hovedferien udbetalt. 

Eksempel: En kvindelig ansat holder efter fødslen 24 ugers barselsorlov med sædvanlig løn. Barselsorloven afsluttes ultimo december. Hun afholder derefter fem ugers ferie med sædvanlig løn og har derfor 29 ugers fravær med sædvanlig løn, der afsluttes primo februar.

Overført ferie til følgende ferieår.

Endelig er det muligt, at den ansatte og den kommunale ansættelsesmyndighed kan aftale, at den suspenderede ferie overflyttes til det efterfølgende ferieår. Den ansatte og den kommunale ansættelsesmyndighed skal skriftligt indgå aftale herom inden ferieårets udløb den 30. april.

Hvis den ansatte ikke hos den aktuelle ansættelsesmyndighed har optjent den fulde ferieret, men har et feriekort med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, forhindrer det ikke, at det kan aftales, at den suspenderede ferie kan overflyttes til det efterfølgende ferieår. Det er dog en forudsætning, at den aktuelle arbejdsgiver skriftligt meddeler den tidligere arbejdsgiver – der skal udbetale feriegodtgørelsen – at ferien er aftalt overført. I modsat fald vil den ikke udbetalte feriegodtgørelse inden ferieårets udløb og den 15. maj i efterfølgende ferieår være forældet og tilfalde statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis den ansatte fratræder inden den overførte ferie afvikles, kan den ansatte ikke tage den overførte ferie med sig til et nyt ansættelsesforhold, men den overførte ferie udbetales i stedet ved fratræden.

Eksempel: En kvindelige ansat holder efter fødslen 54 ugers barselsorlov. Barselsorloven afsluttes primo maj. Hun aftaler skriftligt – inden ferieårets udløb - med sin arbejdsgiver, at de fem ugers ferie overflyttes til næste ferieår og afholder derefter fem ugers ferie med sædvanlig løn.

Optjeningsret til ferie med løn.

I optjeningsåret optjenes der ferie under barselsorlov med sædvanlig løn. De perioder, hvor der udbetales dagpenge direkte til den ansatte fra bopælskommunen, optjenes der sædvanligvis ikke ferieret med sædvanlig løn.

Men Arbejdsdirektoratet har den 27. juni 2006 meddelt, at pensionsindbetaling i orlovsperioder er at sidestille med aflønning i feriemæssig forstand. Det betyder, at der i dagpengeperioder med pensionsindbetaling optjenes ret til ferie med sædvanlig løn. I forlængede dagpengeperioder optjenes der ligeledes ret til ferie med sædvanlig løn. Der sker ikke en udjævning på samme måde som med pensionsindbetalingen.

Lærere og børnehaveklasseledere har siden 1. oktober 2005 optjent pension i dagpengeperioden, hvorfor de også har haft ret til fuld løn under den efterfølgende ferie.

Man skal dog være opmærksom på, at man ved flytning til en ny kommune får udbetalt sin restferie på et feriekort. Her indgår dagpengene i opgørelsen af det udbetalte beløb.